Неделя 14, Април 2024г.
История на детската градина

ДГ №21"Вихрогонче" е открита с Решение на Общински съвет Хасково и започва работа като ОДЗ №21 "Вихрогонче" на 01.04.2016 година. След влизане в сила на новият Закон за предучилищно и училищно образование(ЗПУО) на 01.08.2016 година Обединено детско заведение 21 се преименува в Детска градина №21. Седалището и адреса на управление и кореспонденция е в с. Конуш, общ. Хасково.

ДГ №21 „Вихрогонче” има 12 филиала в 12 населени места на Община Хасково, както следва:

 • Филиал БРЯГОВО-1 смесена група;
 • Филиал ВОЙВОДОВО-1 смесена група;
 • Филиал ВЪГЛАРОВО-1 смесена група;
 • Филиал ДИНЕВО-1 смесена група;
 • Филиал –КНИЖОВНИК-1 смесена група;
 • Филиал КОЗЛЕЦ-1 смесена група;
 • Филиал КОНУШ-1 смесена група;
 • Филиал КРИВО ПОЛЕ-1 смесена група;
 • Филиал МАЛЕВО- 1 група- ДГ; 1 група-ПГ;
 • Филиал МАНДРА-1 смесена група;
 • Филиал СТАМБОЛИЙСКИ-1 смесена група;
 • Филиал УЗУНДЖОВО - 2 групи-ДГ; 1 група ясла;
 • Общо 15 групи - една яслена и 15 разновъзрастови групи
Сподели: