Сряда 29, Май 2024г.

ПРОЕКТ: Успяваме заедно Процедура: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-C01

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

 

Безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР: 1 199 895.92 лв          

Публикувана на: 26.01.2023г.