Неделя 14, Април 2024г.

Обучение

Публикувана на: 01.08.2019г. (обновена на: 06.09.2019 12:46:00)

Детската градина осигурява възпитание и обучение на деца според новия Закон за предучилищно и училищно образование; овладяване на основите и закономерностите на човешкото знание и култура, съобразно възрастовите особености и ефективна подготовка на децата за училище.

Водещи методи за работа с децата: Да се научим да знаем, да правим, да бъдем! 

Водещи методи за работа с колеги: професионално-педагогическо израстване на педагозите чрез работа в екип, мотивиране и творчество. 

Водещи методи за работа с родителите: оптимално взаимодействие.

Обучението в  детската градина се извършва на база Държавни образователни стандарти и Програмната ситема на ДГ №21 "Играем и учим". Децата се получават знания по направления - български език, математика, околен свят,изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура;

 

Приоритети: - личностно развитие на детето чрез създаване на оптимални педагогически условия;- прилагане на перспективна диверсификация във ВОП;- гражданско образование и възпитание;- проучване и диагностика на детските познания и умения; 

Цели: осигуряване правото на всяко дете за възпитание, обучение и развитие в конфортна социално-педагогическа среда. Развитие на комуникативните способности на децата и тяхното социално поведение и отношение. Формиране на качества у децата на бъдещи личности на 21век. 

Концепция: шанс на всяко дете за духовно, физическо, интелектуално, естетическо, социално-нравствено и емоционално-волево развитие. 

Сподели: